Tetsuta Nagashima, Moto2, Qatar

Tetsuta Nagashima, Moto2, Qatar